Statut Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej, zwane w dalszej części Statutu Związkiem i ma osobowość prawną.

2. Oddziały zrzeszające co najmniej 100 członków zwyczajnych również mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 2.

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na obszarze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Wrocław.

§ 3.

1. Związek ma prawo powoływania jednostek terenowych (oddziałów i kół).

2. O strukturze Związku działającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej decyduje zarząd główny związku dostosowując ją do praw i zwyczajów miejscowych.

3. Związek może tworzyć związki stowarzyszeń z innymi stowarzyszeniami.

4. Związek jest organizacją pożytku publicznego.

5. Związkowi zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w § 3 ust.3.

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§.4

1. Związek kontynuuje tradycję Związku Sybiraków z 1928 roku.

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

3. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zawierać umowy o pracę.

§.5

1.Związek posiada sztandar, używa znaku, odznak, pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd Główny Związku.

2. Dzień 17 września jest dniem Sybiraka.

3. Związek może posiadać własny organ prasowy.

Rozdział II

Cele i środki realizacji

§ 6.

Związek ma na celu:

1. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Roztaczanie opieki nad inwalidami oraz członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.

3. Upamiętnianie losów zesłańców polskich, a także innych kombatantów.

4. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich jak odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.

5. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.

6. Współpracę z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7.

Związek realizuje swoje cele przez:

1. Udzielanie pomocy materialnej i prawnej , znajdującym się w trudnych warunkach członkom Związku oraz członkom rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.

2. Prowadzenie starań o zorganizowanie domów opieki społecznej.

3. Inicjowanie badań nad losami zesłańców polskich oraz polskich formacji wojskowych w Rosji i byłym Związku Radzieckim. Gromadzenie pamiątek i dokumentów z tym związanych.

4. Opieka nad grobami Sybiraków oraz ich rodzin.

5. Organizowanie życia kulturalno-oświatowego wśród członków.

6. Prowadzenie działalności charytatywnej, wydawniczej i gospodarczej.

§8.

Członkowie Związku dzielą się na :

1. Członków zwyczajnych

2. Członków nadzwyczajnych

3. Członków wspierających

4. Członków honorowych

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

a) obywatele polscy, którzy po 1 września 1939 r. byli represjonowani z przyczyn narodowościowych, politycznych lub religijnych i przebywali w byłym Związku Radzieckim w charakterze zesłańców lub więźniów (politycznych), względnie deportowanych lub internowanych oraz jeńców wojennych,

b) dzieci osób wymienionych w punkcie a), urodzone po dniu 1 września 1939 r. niezależnie od miejsca urodzenia i posiadanego obywatelstwa,

c) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w punkcie a) i b) zamieszkali na terenie byłego Związku Radzieckiego,

d) członkowie byłego Związku Sybiraków założonego w 1928 r.,

e) członkowie nadzwyczajni po okresie jednego roku przynależności do Związku.

2. Członkami nadzwyczajnymi mogą być:

a) osoby zamieszkałe poza terenem byłego Związku Radzieckiego, które są członkami najbliższej rodziny osób wymienionych w ust.1 punkty a)-c)

b) potomkowie osób wymienionych w punkcie d)

c) członkowie wspierający na warunkach określonych w paragrafie 13 ust.4 punkt b) .

§ 10.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje się na rzecz Związku opłacenie składki wielokrotnie wyższej od wpłacanej przez członków zwyczajnych, bądź udzielenie pomocy materialnej lub innej.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Związku.

2. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 12.

1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny po przeprowadzeniu weryfikacji.

2. Członków nadzwyczajnych i wspierających może przyjmować Zarząd Oddziału lub Zarząd Koła na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny.

3. Nie mogą należeć do Związku osoby fizyczne, które współdziałały z zaborcami, wrogami Polski podejmując działania antyniepodległościowe, antypolskie.

§ 13

1. Członkowie Związku mają prawo:

a) uczestniczyć w pracach Związku zgodnie z jego celami statutowymi,

b) przedstawiać swoje wnioski,

c) zwracać się do Władz Związku w sprawach osobistych i społecznych,

d) korzystać z urządzeń będący w dyspozycji Związku,

e) przyjmować pomoc ze strony Związku.

2. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich Władz Związku oraz prawo do przedstawiania wniosków z głosem stanowiącym na zebraniach Związku.

3. Członkowie nadzwyczajni:

a) mają prawo do występowania na zebraniach Związku z głosem doradczym,

b) po jednym roku przynależności do Związku nabywają praw członków zwyczajnych.

4. Członkowie wspierający:

a) mają prawo do występowania na zebraniach Związku z głosem doradczym,

b) po jednym roku przynależności do Związku mogą uzyskać prawa członków nadzwyczajnych na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Zarząd Główny w każdym indywidualnym przypadku rozpatruje uprzednio wniosek zainteresowanego w tej sprawie poparty pisemnie przez dwóch członków zwyczajnych Związku.

5. Członkowie honorowi:

a) posiadają prawo pierwszeństwa do występowania z głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu,

b) są gośćmi honorowymi podczas uroczystości wewnętrznych Związku,

c) mogą uczestniczyć w uroczystościach zewnętrznych (oficjalnych) wraz z Zarządem Głównym.

§ 14.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku, ani też głosu stanowiącego na zebraniach i Walnych Zgromadzeniach Związku.

2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczenia wpisowego ani składek.

§ 15.

Członkowie Związku są zobowiązani:

1. Zwyczajni i nadzwyczajni:

a) dbać o rozwój Związku i osiąganie jego celów,

b) stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Związku,

c) brać udział w pracach Związku,

d) płacić regularnie składki członkowskie.

2. Wspierający:

a) propagować cele statutowe,

b) popierać inicjatywy społeczne Związku,

c) regularnie płacić składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych deklarowanych świadczeń.

3. Honorowi:

a) propagować cele statutowe,

b) popierać inicjatywy społeczne Związku.

§ 16.

Wszyscy członkowie Związku mają prawo do ulg przyznawanych im przez władze Związku oraz do korzystania z urządzeń Związku.

§ 17

Utrata przynależności członka do Związku następuje na skutek:

a) jego pisemnego zgłoszenia do Zarządu Głównego rezygnacji z przynależności do Związku,

b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny, w związku z zaleganiem w składkach członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok po bezskutecznym pisemnym uprzedzeniu o skreśleniu lub wyczerpaniu możliwości odroczenia płatności. O odroczeniu płatności decyduje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego,;

c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego za czyn niehonorowy lub działalność na szkodę Związku,

d) śmierci członka.

§18

Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia do Związku lub o wykluczeniu ze Związku przysługuje zainteresowanemu prawo pisemnego odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu Głównego.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 19

1. Władzami Związku są:

a) Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

b) Zarząd Główny

c) Główna Komisja Rewizyjna.

d) Główny Sąd Koleżeński

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie kadencji Zarządu Głównego, przysługuje mu prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

4. Walne Zgromadzenie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów jeżeli liczba członków przekroczy100 osób.

5. Wszystkie funkcje we Władzach Związku pochodzące z wyboru są funkcjami społecznymi bez prawa do wynagrodzenia.

§ 20

1. Pracownicy i współpracownicy byłego Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, byli członkowie naczelnych władz, wszystkich szczebli ZBOWiD-u i PZPR oraz organizacji, które w przeszłości działały na szkodę naszego narodu i państwa polskiego nie mogą być wybrani do władz Związku.

2. Kandydaci do władz Związku wszystkich szczebli przed przyjęciem kandydatury do władz mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wymienionych w § 20 ust.1.

§ 21

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Związku raz na cztery lata w I-szej połowie roku kalendarzowego, po upływie kadencji. Gdyby Zarząd Główny nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu pierwszego półrocza po upływie kadencji, to wówczas zwołuje je Główna Komisja Rewizyjna.

§ 23

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest w razie potrzeby:

1. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

2. Na żądanie Głównego Komisji Rewizyjnej.

3. Na pisemne żądanie Zarządów Oddziałów zrzeszających łącznie połowę członków Związku.

§ 24

1. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie składa się z delegatów to delegaci są wybierani i biorą w nim udział według zasad reprezentacji ustalonych przez Zarząd Główny.

2. W Walnym Zgromadzeniu poza jego członkami mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 25

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny zawiadamia uczestników pisemnie na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w terminie 40 dni od daty podjęcia w tej sprawie uchwały lub w terminie 45 dni w przypadku otrzymania zgłoszenia żądania o którym mowa w § 23 ust. 2 i 3.

§27

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie braku powyższego kworum Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie, to jest po upływie ½ godziny od czasu oznaczonego w zawiadomieniu. W drugim terminie jego uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie i nowelizacja Statutu,

b) określanie głównych kierunków działalności Związku,

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego,

d) zatwierdzanie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

e) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały o rozwiązaniu Związku

2. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należy:

a) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku,

b) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§29

1. Zarząd Główny składa się z 5-9 członków.

2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

3. Zarząd Główny może wybrać Prezydium w składzie 5-7 członków, składające się z członków funkcyjnych wymienionych w ust. 2.

§ 30

1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub w jego imieniu wiceprezes, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Głównego i Prezydium konieczna jest obecność co najmniej połowy ich członków i zapadają one zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§31

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalania sposobu wyboru Delegatów

c) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,

d) ustalanie zasad działania Związku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

e) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie przyjęć lub wykluczeń ze Związku

f) podejmowanie decyzji w podstawowych sprawach majątkowych, gospodarczych i finansowych Związku, w tym dotyczących powoływania fundacji i współudziału w istniejących fundacjach umożliwiających realizację zadań Związku,

g) utrzymywanie łączności oraz nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami dla realizacji celów Związku,

h) współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą, w tym szczególnie z organizacjami zrzeszającymi osoby poszkodowane przez totalitaryzm stalinowski i hitlerowski,

i) organizacja uroczystości związanych z upamiętnieniem losów zesłańców polskich oraz wycieczek i pielgrzymek.

2. Do obowiązków Zarządu Głównego należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności ,

c) prowadzenie rejestru członków Związku

d) rozpatrywanie spraw dotyczących zadań bieżących Związku i podejmowanie stosownych decyzji,

e) gromadzenie środków niezbędnych do realizacji zadań Związku,

f) koordynacja prac związanych z uzyskiwaniem praw kombatanckich i wszelkich roszczeń z tym związanych.

§32

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu, o ile zostało powołane oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. Decyzje w sprawach majątkowych, gospodarczych i finansowych podejmowane przez Prezydium Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie .

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku.

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego Związku z głosem doradczym.

6. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji przysługuje odpowiednio prawo kooptacji zgodnie z § 19 ust.3 Statutu.

7. Prace Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§34

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności statutowej, gospodarczej i finansowej. Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku,

b) prawo żądania zwołania przez Zarząd Główny nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego,

b) kontrola i współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów.

§ 35

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z nie mniej niż z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w dwóch instancjach. W pierwszej instancji w składzie 3 osób oraz drugiej instancji w składzie 5 osób.

3. W razie ustąpienia członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji przysługuje Sądowi prawo kooptacji – zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu.

§ 36

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I Instancji.

2. Orzekanie w sprawach członków władz naczelnych oraz władz Oddziałów z powodu:

a) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Związku oraz działania na szkodę Związku,

b) konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku oraz współpracy wewnątrz organizacji.

§ 37

Główny Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

1. Upomnienie

2. Nagana

3. Wnioskuje do Zarządu Głównego Związku o zawieszenie w prawach członka Związku od trzech miesięcy do jednego roku lub o wykluczenie ze Związku.

§ 38

Szczegółowy tryb działalności Sądu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Rozdział V

Oddziały Związku

§ 39

1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału Członków lub Delegatów, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Oddziału. Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 100 osób to Walnym Zgromadzeniem Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału Delegatów. Do wyboru delegatów stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 1. Kadencja delegatów trwa 4 lata.

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału,

d) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Postanowienie § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału.

§ 40

1.Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na podstawie:

a) uchwały Zarządu Oddziału,

b) polecenia Zarządu Głównego,

c) wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej,

d) pisemnego wniosku 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału

3. Do wymogów prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 27.

§ 41

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a) uchwalanie kierunków działania Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Związku,

b) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału.

2. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

a) wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

b) uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c) wybór delegatów na ogólnozwiązkowe Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z postanowieniami § 24 ust.1.”

§ 42

1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni Oddziału,  zaproszeni inni członkowie Związku oraz zaproszeni goście. Do udziału członków oraz zaproszonych członków związku i gości w obradach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obrad  Walnego Zgromadzeniu Związku. Prezes Związku może uczestniczyć w obradach z urzędu i ma prawo zabierania głosu w każdym punkcie obrad.

2. Walne Zgromadzenie Oddziału zwykle jest zwoływane przez Zarząd Oddziału co 4 lata , w pierwszej połowie roku kalendarzowego po upływie kadencji. Gdyby Zarząd Oddziału nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu pierwszego półrocza po upływie kadencji, to wówczas zwołuje je Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

3. O terminie, miejscu o porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału , Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed Zgromadzeniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 43

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-11 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd Oddziału może wyłonić spośród siebie Prezydium Zarządu Oddziału w składzie 5-7 osób, Do wyboru, kompetencji i działania Prezydium stosuje się odpowiednio przepisy o Prezydium Zarządu Głównego.

§44

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) kierowanie działalnością Oddziału,

b) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu

c) powoływanie sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,

d) współpraca z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami,

e) zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o zmianę Statutu,

f) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Związku ,

g) administrowanie z upoważnienia Zarządu Głównego majątkiem należącym do Związku, położonym na terenie działania Oddziału,

h) przyjmowanie członków nadzwyczajnych i wspierających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.

2. Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:

a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,

b) gromadzenie środków potrzebnych do realizacji zadań Związku,

c) systematyczne informowanie o bieżącej działalności Oddziału,

d) w porozumieniu z Zarządem Głównym, powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych,

e) nadzór nad działalnością kół terenowych,

f) dostarczanie co kwartał do Zarządu Głównego wykazu osób przyjętych do Związku, o których mowa w ust.1 punkcie h),

g) przygotowywanie dokumentacji dotyczących uprawnień kombatanckich w celu weryfikacji przez Zarząd Głównych.

§ 45

1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków i zapadają one zwykłą większością głosów.

2. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez ten Zarząd i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu, o ile zostało powołane oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Oddziału.

§46

1. Do składu i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy  §33 i 34.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału i Kół odpowiedzialnym przed Walnym Zgromadzeniem Oddziału.

3. Komisja może występować do Zarządu Głównego z wnioskiem o zawieszenie w funkcjach Zarządu Oddziału lub jego członków. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Zarządu Kół terenowych i ich członków działających na terenie właściwym dla Oddziału.

4. Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej.

§47

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się nie z mniej niż 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński Oddziału w składzie 3-osobowym rozpatruje i orzeka w pierwszej instancji w sprawach:

a) nieprzestrzegania przez członków Oddziału postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zarządu oraz działania na szkodę Związku,

b) konfliktów między członkami w sprawach statutowej działalności Związku oraz współpracy wewnątrz organizacji.

2. Sąd rozpatruje sprawy  i orzeka na posiedzeniu jawnym przy współudziale stron lub ich pełnomocników.

3. Sad może wymierzać kary organizacyjne wymienione w § 37.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału pierwszej instancji stronom przysługuje w terminie trzydziestu dni odwołanie do Sądu  drugiej instancji.

5. Szczegółowy tryb działalności Sądu określa regulamin opracowany przez Główny Sąd Koleżeński.

6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału może brać udział w posiedzeniach Głównego Sadu Koleżeńskiego z głosem doradczym.

Rozdział VI

Koła Związku

§ 48

Koło może być powoływane przez Zarząd Oddziału, jeżeli na danym terenie zamieszkuje co najmniej 30 członków zwyczajnych.

§ 49

1. Władzami Koła są:

a) Walne Zgromadzenie Koła,

b) Zarząd Koła.

2. Postanowienie § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio do do ust.1 pkt. b),

3. Jeżeli Koło przekroczy liczbę 100 członków to po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia tego faktu przez Zarząd Główny Koło i jego członkowie nabywają prawa Oddziału. W ciągu dwóch miesięcy od tej informacji Zarządu Głównego, dotychczasowy Zarząd Kola zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła w celu uzupełnienia władz i ich składu oraz dokonania stosownych zmian w regulaminach tych władz.

§ 50

1. Walne Zgromadzenie Koła jest najwyższą władzą Koła.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Postanowienie § 27 stosuje się odpowiednio do ust.1 tego przepisu.

§51

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:

a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,

b) Podejmowanie innych uchwal dotyczących działalności Koła, w tym inicjujących działania władz Związku oraz w sprawie, o której mowa w § 49 ust.3,

c) Wybór członków Zarządu Koła.

2. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia Koła należy:

a) uchwalanie kierunków działania na danym terenie zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz Oddziału i Zarządu Głównego,

b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§ 52

1. Walne Zgromadzenia Koła zwołuje Zarząd Koła zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku zebrania na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła zwołuje Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna Oddziału lub Zarząd Oddziału. Może być ono zwołane na wniosek 1/3 członków Koła.

3. W pozostałych sprawach dotyczących udziału członków oraz osób zaproszonych w Walnym Zgromadzeniu Koła, organizacji obrad oraz zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Oddziału. 

§ 53

1. Zarząd Koła składa się z 5-7 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a) uchwalanie i realizowanie planów pracy Koła i działalności statutowej na swoim terenie zgodnie z uchwałami wytycznymi Walnego Zgromadzenia Koła, władz Oddziału,

b) reprezentowanie Kola na zewnątrz,

c) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych władz Związku,

d) w pozostałych sprawach dotyczących kompetencji Zarządu Koła stosuje się odpowiednio przepisy § 44 ust.1 punkty d), e) i g) dotyczące Zarządu Oddziału,

3. Do obowiązków Zarządu Koła stosuje odpowiednio  przepisy dotyczące Zarządu Oddziału zawartych w § 44 ust.2 a -c).

4. Do obowiązków Zarządu Kola należy:

a) prowadzenie ewidencji Koła i przekazywanie wykazów członków do Zarządu Oddziału,

b) zbieranie składek członkowskich i odprowadzanie ich należnej części do Oddziału,

c) pomoc w kompletowaniu dokumentów do wniosków o przyjęcie do Związku oraz do uzyskania uprawnień kombatanckich.

§ 54

Do zwoływanych posiedzeń Zarządu Koła oraz procedury podejmowanych uchwał stosuje się odpowiednio przepisy § 45 ust. 1 i 2.

§ 55

W zakresie kontroli Kola, ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej i gospodarczej władzę wykonuje Komisja Rewizyjna Oddziału. W zakresie jej zadań, wytycznych i regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy § 46 ust. 3-5.

Rozdział VII

Majątek Związku

§56

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz.

2. na fundusz Związku składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, darowizny, zapisy i składki,

c) dochody z imprez, względnie z własnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń w ramach obowiązujących przepisów.

§ 57

Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

§ 58

1. Dla ważności pism i oświadczeń dotyczących spraw majątkowych Związku wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Głównego: Skarbnika oraz Prezesa lub jednego z Wiceprezesów względnie innego upoważnionego Członka.

2. Dla ważności pism wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz Sekretarza lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pism sporządzanych w imieniu Oddziału.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 59

Uchwałę o zmianie Statutu oraz rozwiązanie Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych  w drugim terminie.

§ 60

W razie rozwiązania Związku, Walne Zgromadzenie ustanawia Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu pozostałego majątku.

Jednolity tekst Statutu Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony przez Zarząd Główny Związku zgodnie z uchwałą nr 3 z dnia 15 grudnia 2012 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku Sybiraków III RP ,uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z ZARZĄDZENIEM sygnatura akt 5829/13/424 z dnia 19 czerwca 2013