Archiwum


Protokół

Komisji Uchwał i Wniosków wybranej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Sybiraków III RP w dniu 20-06-2009 r. we Wrocławiu.


Komisja w składzie:

1. Ryszard Gaik - Przewodniczący Komisji

2. Władysław Kazieczko - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Stanisław Błoński - Sekretarz Komisji.

Po wysłuchaniu sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjne oraz głosów w dyskusji wygłoszonych na dzisiejszym Walnym Zebraniu proponuję podjęcie następujących Uchwał:

1. Udzielić absolutorium ustępującym władzom Związku Sybiraków III RP:

1.1. Zarządowi Głównemu

1.2. Głównej Komisji Rewizyjnej

1.3. Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu

2. Upoważnić nowo wybrany Zarząd Główny Związku do kontynuowania dotychczasowych działań w zakresie realizacji celów statutowych zgodnie z duchem przedstawionym w uchwałach poprzednich Walnych Zebrań Związku tj. W Tezach Programowych Związku z dnia 19- ego maja 1993 roku oraz uchwałach z: 25-03-2000, 19-09-2004 oraz 28-12-2004. ( Patrz: Tezy Programowe zamieszczone w załączeniu do Protokołu ).

3. Zobowiązuje się Zarząd Główny Związku do:

3.1. Intensyfikacji starań mających na celu pozyskanie środków na wsparcie i rozwój prowadzonej dotychczas działalności Związku jako organizacji pożytku publicznego.

3.2. Kontynuowanie działań na rzecz zadośćuczynienia moralnego i materialnego dla wszystkich Sybiraków w tym szczególne o prawo do zadośćuczynienia w postaci świadczenia substytucyjnego według projektu ustawy Prezydenta RP.

4. Przyznaje się godność Członka Honorowego Związku za Ojca Ks. Stanisława Golca Kustosza Sanktuarium Golgoty Wschodu.

5. Walne Zebranie wyraża podziękowanie wszystkim osobom i organizacjom za okazane zaangażowanie i pomoc w dziele zrealizowania oraz uroczystego odsłonięcia i poświęcenia TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POLAKÓW OFIAR TERRORU STALINOWSKIEGO W LATACH 1939 – 1956 NA OBSZARACH BYŁEGO IMPERIUM SOWIECKIEGO.


Sekretarz Komisji Uchwał Przewodniczący Komisji Uchwał : Stanisław Błoński, Ryszard Gaik

Zaproszenie